سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل مراقب از خود و دیگران در «مطب»، در برابر کرونا‌ویروس جدید

دستورالعمل مراقب از خود و دیگران در «مطب»، در برابر کرونا‌ویروس جدید

اقدامات احتیاطی در مطب:

1. وجود تهویه مناسب هوای مطب و اتاق انتظار.

2. نوبـت دهـی بـه بیمـاران حتـی الامـکان از قبـل صـورت گیـرد، به نحـوی کـه از تجمـع بیمـاران در اتاق انتظـار جلوگیری شـود و مدت انتظـار به حداقل برسـد.

3. منشـی مطـب در هنـگام تمـاس تلفنـی بیمـاران بـرای تعییـن وقـت معاینـه، علـت مراجعـه بیمـار را سـوال کـرده و طبق نظر پزشـک، اگر بیمـار مـی توانـد مراجعه خـود را به تاخیـر بیاندازد تـا مواجهه کمتری داشـته باشـد، منشـی با توضیحات لازم بیمار را جهت ملاقات در زمان مناسـب دیگری قانـع کند.

4. پزشـک مـی توانـد جهـت ویزیـت بـه صـورت تلفنـی یـا از طریق شـبکه هـای مجـازی، یـا اپلیکیشـن هـای پزشـکی از راه دور، بیماران خـود را راهنمایـی کند.

5. تـا آنجـا کـه ممکن اسـت صندلـی بیمـاران در اتاق انتظـار با فاصله حداقـل 180 سـانتی متـر از یکدیگر قرار داده شـوند.

6. در ابتـدای درب ورودی مطـب محلـول ضدعفونـی دسـت و ماسـک معمولـی بـه صـورت در دسـترس قـرار داده شـود و بـا نصب یـک دسـتورالعمل کـه بـه راحتـی قابـل خوانـدن باشـد، از مراجعیـن درخواسـت شـود، دسـتهای خـود را ضـد عفونـی کـرده و ماسـک بزنند.

7. روبـروی درب سـرویس بهداشـتی، دسـتکش یکبـار مصـرف یـا دسـتمال کاغـذی قـرار داده شـود تـا مراجعیـن در صـورت نیـاز بـه اسـتفاده از سـرویس بهداشـتی، پس از پوشیدن دسـتکش یا با استفاده از دسـتمال کاغـذی، اقـدام بـه بـاز و بسـته کـردن درب دستشـویی نمایند.

8. بـه صـورت دوره ای، از فراهـم بودن مایع دستشـویی و ضدعفونی در سـرویس بهداشـتی اطمینان حاصل شود.

9. برای جلوگیری از آلوده شـدن دسـتگیره درب ورودی اتاق ویزیت توسـط بیماران، می توان از محافظ بسـته شـدن درب (انواع پلاستیکی و پـا دری) اسـتفاده کـرد تا درب کاملا بسـته نشـود تـا در هـر ورود و خـروج دسـتگیره لمس نشـود. یا آنکـه منشـی از بیماران درخواسـت کنـد کـه درب را با پای خود باز و بسـته کنند. البتـه رعایت این نکات مانع از آلودگی به صورت کامل نشـده و لازم اسـت دستگیره چندین بار در روز ضدعفونی شـود.

10. جهت اسـتفاده از آبسـردکن، مناسـب است دو الی سه لیوان یکبار مصـرف بـا فاصلـه از یکدیگـر و در زیـر پوششـی از دسـتمال یکبـار مصرف، در بالای دسـتگاه گذاشـته شـود تا بیماران بدون نیاز به لمس دیگـر لیـوان هـا، یک لیـوان را بردارند. در هنگام پر کـردن لیوان، باید این کار بدون تماس دسـت و صرفا با فشـار لبه لیوان به شـیر آب سـرد کن انجام شـده و به هیچ عنوان از لیوانی که از آن آب نوشـیده شـده، مجـدداً برای پرکردن اسـتفاده نشـود.نصب یک راهنمـا برای بیماران در کنـار آبسـردکن بـه این منظور توصیه می شـود.

11. تمـام مجـلات و بروشـورهای تبلیغاتـی کـه در روزهـای معمـول روی میـز اتـاق انتظـار وجـود دارد، بایـد جهـت جلوگیـری از انتقـال آلودگـی جمـع آوری شـود.

12. در صـورت وجـود تلویزیـون در اتـاق انتظـار، بـه نحـو ممکـن مطالـب آموزشـی مربـوط بـه راه هـای پیشـگیری از انتقـال یـا ابتـلا به ویـروس کرونـا بـه نمایـش گذاشـته شـود.

13. وجـود دسـتمال کاغـذی در اتاق انتظار، به نحوی کـه علاوه بر در دسـترس بودن، امکان آلوده شـدن نداشـته باشـد، ضروری است. مثلا اسـتفاده از انواع جا دسـتمالی دیواری که به منظور برداشـت هر برگ از دسـتمال کاغـذی، نیـازی بـه نگه داشـتن جعبه با دسـت و یا دسـت زدن بـه دیگـر برگه ها، وجـود ندارد.

14. بـا توجـه بـه احتمال بـالای ابتلای بیمـاران بـه 19-COVID، باید تمامـی بیمـاران و افـراد حاضـر در مطـب از ماسـک معمولـی (بـدون دریچـه یا بـه اصطـلاح بدون فیلتـر) اسـتفاده کنند.

15. دو الـی سـه سـطل زبالـه جهـت دسترسـی آسـان بیمـاران در اتاق انتظار گذاشـته شـود.

16. برای امحاء زباله ها حتما براساس دستورالعمل مربوط به مطب های پزشکان عمل شود.

لازم است منشی مطب موارد ذیل را رعایت نماید:

1. استفاده از دستکش و ماسک برای محافظت فردی.

2. اطمینـان از تهویـه مناسـب اتـاق انتظـار ماننـد بـاز کـردن متنـاوب پنجرهها.

3. کسـب اطمینـان از رعایـت نـکات بهداشـتی توسـط بیمـاران برای ورود بـه مطـب و اسـتفاده از سـرویس بهداشـتی.

4. ضدعفونی کردن تلفن مورد استفاده به صورت دوره ای.

5. اسـتفاده از پوشـش سـر مناسـب، برای پرسـنل خانم، به نحوی که نیـاز بـه تمـاس هـای مکرر دسـت بـا آن نباشـد ماننـد اسـتفاده از کلاه اتـاق عمل.

6. اطمینـان از ورود بیمـاران بدون همراه به اتاق پزشـک و در صورت ضرورت حداکثـر یک همراه.

7. عـدم اسـتفاده از دسـت آلـوده برای جـا به جایی ماسـک دهانی در حین کار.

8. پایین نیاوردن ماسک همگام صحبت با بیمار.

9.عدم لمس ماسک با دستکش آلوده.

10. اسـتفاده از دسـتگاه کارتخـوان بـرای دریافـت ویزیـت. کشـیدن کارت باید توسـط بیمار و ورود مبلغ و رمز توسـط منشـی انجام شـود. برداشـتن قبـض کاغـذی توسـط مراجعـه کننده بـدون لمس دسـتگاه باید باشـد.

11. اسـتفاده مکـرر از محلول ضدعفونی دسـت در هر مرتبـه از آلوده شدن دسـت ها.

لازم است پزشک موارد ذیل را رعایت نماید:

1. اطمینان از تهویه مناسب در اتاق معاینه.

2. اسـتفاده از وسـایل محافظـت فـردی ماننـد ماسـک و دسـتکش و تعویض دسـتکش و شستشـوی دسـت بـا آب و صابون پـس از معاینه هـر بیمار.

3. وجود محلول ضدعفونی دست در اتاق معاینه.

4. ضدعفونـی وسـایل معاینـه مانند گوشـی و فشـارسـنج پـس از هر ویزیت.

 

5. اسـتفاده از روکش یکبارمصرف برای تخت معاینه و تعویض آن پس از هر بـار معاینه بیمار.

6. رعایـت فاصلـه حداقـل 180 سـانتی متری بـا بیمار به خصـوص در زمـان گرفتـن شـرح حـال و توضیح در مـورد این اقـدام پـس از ورود بیمـار بـه اتـاق به نحوی کـه صندلی بیمار در فاصله مناسـب قـرار داده شود.

7. درخواسـت از همراه بیمار برای رعایت فاصله مناسـب، درصورت ضـرورت حضور در اتاق معاینه.

8. داشتن حداقل تماس با بیمار در هنگام معاینه.

9. وجـود چنـد روپوش سـفید در مطب وامکان تعویـض درصورت ویزیـت بیمار با علائم شـدید تنفسـی و وجود احتمال انتقـال آلودگی زیاد بـه لباس.

10. تعویض مرتب ماسـک به دلیل صحبت مداوم پزشـک با بیماران و احتمال مرطوب شـدن ماسک.

11. عـدم اسـتفاده از دسـت آلـوده بـرای جابـه جایـی ماسـک دهانـی درحیـن ویزیـت بیمار.

12. پایین نیاوردن ماسک دهانی برای صحبت با بیمار.

13. خارج کردن دسـتکش آلوده از دسـت جهت برداشـتن ماسـک و بازکردن ماسـک از طریق بندهای پشـت سری.

14. تعویـض دسـتکش و شستشـوی دسـت با آب و صابـون بعد از هر بـار معاینه بیمار

15. بررسـی وجود علائم بالینی مشـکوک به ابتلاء باویروس کرونا، سـابقه مسـافرت بـه مناطـق آلوده کشـور مانند قم یا اسـتانهای شـمالی کشـور و وجود بیمار مبتلا یا با علائم مشـکوک به کرونا در خانواده، صـرف نظـر از علـت مراجعه بیمار و انجام اقدامات احتیاطی بیشـتر در مواجهـه بـا بیمـار در صورت مثبت بودن هـر کدام از مـوارد فوق.

16. پرهیـز از کوچـک یـا بی اهمیت جلوه دادن اقدامات پیشـگیرانه و خطـر انتقال ویـروس کرونا بـرای بیماران جهت بهبـود عملکرد بیمار در انجـام اقدامـات احتیاطـی در مراجعات بعدی به مطب پزشـکان.

17. ارائـه راهنماهـای مراقبـت در منـزل یا اصول پیشـگیری به هر نحو ممکـن به ویژه معرفی سـامانه های اینترنتی به کلیـه مراجعین و به ویژه برای موارد مشـکوک به 19-COVID

18- عـدم اسـتفاده از تلفـن همـراه در طـول معاینـه، عـدم تماس تلفن همراه با دسـتکش، تعویض دسـتکش و انجام شستشـوی دسـت پیش و پـس از اسـتفاده از تلفـن همراه و اسـتفاده از دسـتکش جدید جهت معاینه بیمـار بعدی.

پزشـکان محترم باید توجه داشـته باشـند که اقدامات احتیاطی ایشـان بـه عنـوان پزشـک در مطب، نمونـه ای عملی از آموزش غیر مسـتقیم بیمـاران جهـت رعایـت این مـوارد در مبارزه با بیمـاری نوظهور کرونا می باشـد.

انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه پزشکی اجتماعی

تهیه و تدوین: سرکار خانم دکتر لیلا صدیق

پایگاه خبری پیشگیری و سلامتی بالینی «ساپیبا»

تگ ها: دستورالعمل مطب ویژه پزشکان منشی بیمار ویزیت
اشتراک‌گذاری:
۱۶۲۱

نظرات (۰)

نظر بدهید