سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
تصویر برداری در پاندمی عفونت کووید 19
تصویر برداری در پاندمی عفونت کووید 19
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار ارتقای سلامت در دوران اپیدمی کووید 19
وبینار ارتقای سلامت در دوران اپیدمی کووید 19
با رویکردهای توانبخشی و پزشکی ورزشی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
احیاء در مطب ویژه دندانپزشکان
احیاء در مطب ویژه دندانپزشکان
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تازه‌های فشار خون سیستمیک
تازه‌های فشار خون سیستمیک
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
غربالگری و رویکرد با بیماری‌های پستان
غربالگری و رویکرد با بیماری‌های پستان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
احیاء قلبی ریوی بالغین و اطفال
احیاء قلبی ریوی بالغین و اطفال
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار طب کودکان و نـوزادان
وبینار طب کودکان و نـوزادان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینـار انوریسم‌های توراسیک و  توراکو ابدومینال
وبینـار انوریسم‌های توراسیک و توراکو ابدومینال
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مروری بر داروهای پرکاربرد در درمان اختلالات روانپزشکی
وبینار مروری بر داروهای پرکاربرد در درمان اختلالات روانپزشکی
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
طب اورژانس در کووید 19
طب اورژانس در کووید 19
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اصول تشکیلاتی، اخلاقی و حقوقی فرایندهای اهداء عضو
اصول تشکیلاتی، اخلاقی و حقوقی فرایندهای اهداء عضو
دارای 2 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار فراینـد فراهـم‌آوری اعضای پیوندی از افراد مرگ مغزی
وبینار فراینـد فراهـم‌آوری اعضای پیوندی از افراد مرگ مغزی
دارای 2 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تازه‌های دارویی در کوویـد ۱۹
وبینار تازه‌های دارویی در کوویـد ۱۹
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار بیماری‌های عفونی پوست
وبینار بیماری‌های عفونی پوست
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تازه‌های مراقبت از بیماران دیابتی
وبینار تازه‌های مراقبت از بیماران دیابتی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مروری بر اختلالات شایع خواب و درمان‌هـای آنهـا
وبینار مروری بر اختلالات شایع خواب و درمان‌هـای آنهـا
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
CPR و احیا در مطب
CPR و احیا در مطب
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
زخــــم معــده در اپیدمی کووید۱۹
زخــــم معــده در اپیدمی کووید۱۹
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تازه‌های درمان آسـم و کوویـد۱۹
وبینار تازه‌های درمان آسـم و کوویـد۱۹
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینـــــار نفــرولـــوژی
وبینـــــار نفــرولـــوژی
معـاونت آمـوزشی سـازمان نظام پزشکی کشـور
آنلاین
رایگان