سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
وبینار طب کودکان و نـوزادان
وبینار طب کودکان و نـوزادان
دارای 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینـار انوریسم‌های توراسیک و  توراکو ابدومینال
وبینـار انوریسم‌های توراسیک و توراکو ابدومینال
دارای 2 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مروری بر داروهای پرکاربرد در درمان اختلالات روانپزشکی
وبینار مروری بر داروهای پرکاربرد در درمان اختلالات روانپزشکی
دارای حداکثر 3 امتیــاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
طب اورژانس در کووید 19
طب اورژانس در کووید 19
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اصول تشکیلاتی، اخلاقی و حقوقی فرایندهای اهداء عضو
اصول تشکیلاتی، اخلاقی و حقوقی فرایندهای اهداء عضو
دارای 2 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار فراینـد فراهـم‌آوری اعضای پیوندی از افراد مرگ مغزی
وبینار فراینـد فراهـم‌آوری اعضای پیوندی از افراد مرگ مغزی
دارای 2 امتیاز بازآموزی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تازه‌های دارویی در کوویـد ۱۹
وبینار تازه‌های دارویی در کوویـد ۱۹
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار بیماری‌های عفونی پوست
وبینار بیماری‌های عفونی پوست
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تازه‌های مراقبت از بیماران دیابتی
وبینار تازه‌های مراقبت از بیماران دیابتی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مروری بر اختلالات شایع خواب و درمان‌هـای آنهـا
وبینار مروری بر اختلالات شایع خواب و درمان‌هـای آنهـا
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
CPR و احیا در مطب
CPR و احیا در مطب
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
زخــــم معــده در اپیدمی کووید۱۹
زخــــم معــده در اپیدمی کووید۱۹
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تازه‌های درمان آسـم و کوویـد۱۹
وبینار تازه‌های درمان آسـم و کوویـد۱۹
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینـــــار نفــرولـــوژی
وبینـــــار نفــرولـــوژی
معـاونت آمـوزشی سـازمان نظام پزشکی کشـور
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار تغذیـــه در کرونــــا
وبینار تغذیـــه در کرونــــا
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار نحوه برخـورد با بیمـــــار مشــکوک به ترومـای عروقی اندام
وبینار نحوه برخـورد با بیمـــــار مشــکوک به ترومـای عروقی اندام
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار اورژانس های نورولوژی
وبینار اورژانس های نورولوژی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مدیریت کووید19 در سالمندان
مدیریت کووید19 در سالمندان
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تعویض مفصـل در کووید19
تعویض مفصـل در کووید19
آنلاین
۱۷۰٬۰۰۰ ﷼
خاتمه یافته
تازه‌های کووید۱۹ در کودکان
تازه‌های کووید۱۹ در کودکان
معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کشـور و تهـران بزرگ برگـزار می‌کننـد
آنلاین
رایگان